Regulamin

  

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

§ 1

 

Wstęp

 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-okularnicy.pl prowadzonego przez OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c. 62-050 Mosina, ul. Niezłomnych 1c Nip. 777-23-41-466 REGON 639551343, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Słownik pojęć

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

   1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

   2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

   4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

   5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

   6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-okularnicy.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

   7. Strona – Usługodawca lub Klient;

   8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

   9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

   10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

   11. Usługodawca (także „Sprzedawca”) – OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c. 62-050 Mosina, ul. Niezłomnych 1c Nip. 777-23-41-466 REGON 639551343;

   12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 3

 

Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

 

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Klient zobowiązany jest do zapewnienia, że w stosunku do osoby, która ma stosować zamawiane w Sklepie soczewki:

 

 1. rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych lub okularowych, zostały dobrane przez lekarza okulistę lub optometrystę;

 2. w badaniu nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych lub okularowych;

 3. znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych lub okularowych;

 4. poinstruowana została przez lekarza okulistę lub optometrystę o sposobie postępowania w przypadku objawów niepożądanych, związanych z używaniem soczewek kontaktowych lub okularowych i zobowiązuje się do tych zaleceń;

 5. ma ona świadomość, że soczewki należy używać ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, ich systematycznej wymiany, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania higieny przy ich użytkowaniu;

 

 

 

 

 

§ 4

 

Zamówienia

 

  1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

  3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

  4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

  5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

  7. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

 

 

 

§ 5

 

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 

  1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

  2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

  3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

   1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);

   2. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),

   3. za pośrednictwem serwisu transferuj.pl (udostępnianego przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,

   4. za pośrednictwem serwisu PayPal – płatność online (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.).

  4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem przelewy24 wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Usługodawcy w serwisie transferuj.pl albo PayPal (po pozytywnej autoryzacji transakcji).

  5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

 

   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

   2. niekompletności przesyłki,

   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

 

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

 

 

 

§ 6

 

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 

  1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
   61-042 Poznań, ul. Łowicka 4
   .

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

  3. Towar powinien być zwrócony na adres: OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
   61-042 Poznań, ul. Łowicka 4
   .

  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

 

§ 7

 

Niezgodność Towaru z umową (Reklamacje)

 

  1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy (OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
   61-042 Poznań, ul. Łowicka 4
   ) lub pocztą e-mail na adressklep@e-okularnicy.pl

  3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

  4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

  5. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

  6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

 

 

 

 

§ 8

 

Gwarancja jakości Towaru

 

 

 

 1. Na Towary może być udzielona gwarancja jakości. W takim przypadku z dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, określone są warunki gwarancji, a także jak należy postępować w przypadku wykrycia wady w Towarze.

 2. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta określonych w § 8, przy czy Konsument powinien dokonać wyboru, z której formy usunięcia wady Towaru chce skorzystać i z takowej skorzystać.

 

 

 

§ 9

 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@e-okularnicy.pl lub pisemnie na adres OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
  61-042 Poznań, ul. Łowicka 4
  )

 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

 

Formularz odstąpienia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

§ 10

 

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

   1. przedstawienie oferty Sklepu,

   2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

   3. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

   4. możliwość korzystania z Konta Klienta,

  2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

  3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

  4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

  5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

 

 1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

 3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 

 

 

 

 

§ 11

 

Rozstrzyganie sporów

 

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

 

 

 

§ 12

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

§ 13

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.